فینگولر

غصّه نخور

غصّه نخور


غصّه نخور
نمی تونم ببینم یک دنیا غصّه داری
چشم قشنگ خود را به گریه ها می سپاری
نمی تونم بفهمم چه اشتباهی کردی
از صبح امروزبا خود غمگین ودر نبردی
اگر که خوش نباشی بعدا دلت می سوزه
با معذرت درست می شه دنیا فقط دو روزه

۰